فا
En
تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود
اندازه نوشته‌ها

استقرار پنجره واحد مدیریت زمین

این سامانه جهت ساماندهی نحوه ارائه خدمات حوزه زمین و پیشگیری از مفاسد زمین خواری راه‌اندازی شده و اهداف زیر را دنبال می کند :

 

مدیریت و راهبری تبادل اطلاعات و استعلامات حوزه زمین میان دستگاه های اجرایی ذیربط

مدیریت و راهبری ارتباط متقاضیان صدور مجوزهای حوزه زمین با دستگاه های اجرایی ذیربط

شناسایی تخلفات غیرمجاز حوزه زمین از طریق پردازش تصاویر ماهواره ای

مدیریت و راهبری پیگیری تخلفات حوزه زمین از سوی دستگاه های متولی حفاظت اراضی کشور

مدیریت و راهبری گزارش های مردمی از تخلفات و مفاسد حوزه زمین

نظارت سیستمی بر اجرای قوانین و مقررات حوزه زمین و طرح های فرادستی توسعه و عمران شهری و روستایی

تامین عکس هوایی و تصاویر ماهواره ای پایه

تهیه و بروزرسانی پایگاه اطلاعات مکانی لایه های محدود تولی گری و موقعیت صدور مجوز و استعلام دستگاه های اجرایی